Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag Athletau Cymru a Run 4 Cymru i annog y gymuned rhedeg i fynd ‘ar eich marciau a rhoi gwaed’

Mae rhedwyr amatur a phroffesiynol ar draws Cymru yn cael eu galw i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau, drwy ymgyrch newydd gan Wasanaeth Gwaed Cymru, Athletau Cymru a Run 4 Wales.

Drwy ei hymgyrch ‘Giving Runs in Your Blood‘, mae rhedwyr ar draws Cymru yn cael eu hannog i gefnogi rhoi gwaed fel rhan o’u rhaglen hyfforddi, a gwneud gwahaniaeth sy’n achub bywydau i gleifion mewn angen.

Bydd y bartneriaeth newydd yn gweld rhoddion gwaed, platennau a mêr esgyrn yn cael eu hyrwyddo mewn nifer o ddigwyddiadau eiconig, gan gynnwys rasys rhedeg ar y ffordd Run 4 Wales, a’r pencampwriaethau cenedlaethol sydd ar y gweill gan Athletau Cymru.

Mae rhoddion gwaed yn chwarae rôl hanfodol wrth achub bywydau bob dydd, gyda rhoddion yn cefnogi amrywiaeth o driniaethau, o helpu dioddefwyr damweiniau neu gleifion â chanser y gwaed, i famau a babanod newydd-anedig yn ystod genedigaeth.

Drwy ei hymgyrch ‘Giving Runs in your Blood’, mae rhedwyr ar draws Cymru yn cael eu hannog i gefnogi rhoi gwaed fel rhan o’u rhaglen hyfforddi, a gwneud gwahaniaeth sy’n achub bywydau i gleifion mewn angen.

Gydag ymhell dros 100 o glybiau rhedeg a 13,000 o aelodau gweithredol yng Nghymru, y gobaith yw y bydd pobl sy’n cofrestru o’r gymuned rhedeg yn helpu Gwasanaeth Gwaed Cymru i fodloni’r 350 o roddion gwaed sydd angen cael eu casglu bob dydd i gyflenwi ysbytai ar draws y wlad.

I gyd-fynd â lansio’r ymgyrch, gall rhedwyr fynd i wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru i ddod o hyd i amrywiaeth o lwybrau rhedeg siâp calon wedi’u gwasgaru ar draws nifer o ddinasoedd a threfi Cymru, neu greu eu llwybrau eu hunain i’w rhannu.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gydag Athletau Cymru a Run 4 Wales. Maen nhw’n dweud nad ydych chi byth yn difaru mynd i redeg, ac rydyn ni’n gwybod bod yr un peth yn wir am roi gwaed, a dyna pam rydyn ni’n gobeithio ysbrydoli rhedwyr ar draws y wlad, gyda’n gilydd, i’n helpu i gyrraedd cynulleidfa newydd o roddwyr posibl.

“Gyda Gemau Olympaidd Tokyo yn agosau, ni fu erioed amser gwell i gefnogi’r ymgyrch hon. Boed yn rhedwr profiadol neu’n chwilio am eich esgidiau rhedeg yng nghefn y cwpwrdd, cymerwch ran drwy redeg ar hyd ein llwybrau siâp calon a dod draw i’ch sesiwn rhoi gwaed agosaf.”

Dywedodd James Williams, Prif Swyddog Gweithredol Athletau Cymru: “Mae Athletau Cymru yn falch iawn o fod yn bartner cymunedol i Wasanaeth Gwaed Cymru, ac rwy’n siŵr y bydd ein clybiau grwpiau rhedeg niferus, a’u haelodau ar draws Cymru yn awyddus i gefnogi eu gwaith hanfodol. Fel y gamp gyfranogi fwyaf yng Nghymru, gallwn chwarae ein rhan i sicrhau bod mwy o bobl yn cofrestru i roi rhoddion gwaed, platennau a mêr esgyrn sy’n achub bywydau.”

Meddai Matt Newman, Prif Weithredwr Run 4 Wales: “Rydym yn angerddol am iechyd a lles y genedl, felly rydym yn naturiol yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru ar ymgyrch mor bwysig. Mae gennym rywfaint o weithgareddau cyffrous wedi’u cynllunio, ac rydym yn edrych ymlaen i weld yr effaith gadarnhaol y bydd yn ei chael ar y lefelau rhoi gwaed ar draws y wlad.”

Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn wasanaeth hanfodol, ac mae sesiynau rhoi gwaed wedi parhau ar draws Cymru drwy gydol y pandemig, gyda mesurau diogelwch ychwanegol yn cael eu cyflwyno i fodloni canllawiau Llywodraeth Cymru.

Gall unrhyw un rhwng 17 a 66 oed gofrestru ar-lein a dod yn rhoddwr gwaed. Mae’r broses o roi gwaed yn cymryd tua 45 munud ond i rywun mewn angen, mae’r gwaed hwnnw yn gallu para am oes.