Myfyrwyr Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yn dysgu gwers achub bywyd

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff o Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd am dorchi eu llewys a rhoi gwaed i helpu cleifion mewn angen.

Cafodd mwy na 60 o roddion gwaed eu rhoi yn ddiweddar yn y sesiwn rhoi gwaed cyntaf i gael ei chynnal yn benodol ar gyfer myfyrwyr a staff yn yr ysgol, a allai fod wedi achub neu wella mwy na 180 o fywydau.

Ymunodd 18 yn rhagor o roddwyr gwaed â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd, gan ymuno â chronfa ddata o dros 35 miliwn o roddwyr o bob rhan o’r byd y gallai eu priodoleddau unigryw eu gwneud yr unig rai yn y byd a allai achub bywyd rhywun sydd angen trawsblaniad.

Meddai’r rhoddwr gwaed a Phennaeth Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Mr Mark Powell: “Rydym yn falch iawn ac yn gyffrous i fod yn rhan o’r fenter hon, ac rydym yn sicr y bydd yn parhau i dyfu o nerth i nerth. Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn darparu gwasanaeth hanfodol i bobl Cymru, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud cyfraniad cadarnhaol at ei ymdrechion.

“Rydym yn ysgol sy’n gwasanaethu cymuned, ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i feithrin gwerthoedd cymunedol cryf yn ein myfyrwyr. Rydym yn ymdrechu bob amser i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl, felly mae gweld ein myfyrwyr yn dod allan i gefnogi’r ymdrech hon yn dyst i’w parodrwydd fel unigolion i wneud gwahaniaeth – maen nhw wir yn grŵp anhygoel o bobl ifanc.

“Rwy’n falch dros ben o bob un ohonynt wrth i ni ddechrau ar ein taith achub bywyd yma gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru.”

Ar ôl rhoi ei rhodd gyntaf, meddai Maddie, sy’n fyfyrwraig chweched dosbarth:
“Roeddwn i mor nerfus ymlaen llaw, gan nad ydw i’n wych gyda nodwyddau, ond roedd yn hollol iawn, mae’r staff yn gwneud i chi deimlo mor gyffyrddus.

“Roeddwn i eisiau rhoi gwaed yma heddiw achos roedd rhaid i fy mam gael trallwysiad gwaed flynyddoedd yn ôl.

“Nawr heddiw, dwi’n helpu rhywun mewn angen fel fy mam.”

Drwy drefnu ei sesiwn rhoi gwaed ei hun, daeth Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yr wythfed ysgol i ymuno â menter newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru, i gynnig sesiynau rhoi gwaed mewn amryw o leoliadau addysg ôl-16 mwyaf Cymru.

Ymunodd yr ysgol yng Nghaerdydd ag Ysgol Gyfun Trefynwy i Ferched, Ysgol Gyfun Trefynwy i Fechgyn, Stanwell (Penarth), Bryntirion (Pen-y-bont ar Ogwr), Porthcawl, y Bont-faen a Threfynwy, sydd gyda’i gilydd, wedi cyfrannu mwy na 1,300 o roddion gwaed.

Gallai’r rhoddion a gymerwyd gan staff a myfyrwyr chweched dosbarth yn yr ysgolion fod wedi achub neu wella bywydau mwy na 3,900 o bobl neu 7,800 o fabanod. Mae mwy na 130 o fyfyrwyr wedi ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaethau, Gwasanaeth Gwaed Cymru:
“Hoffem ddiolch i’r myfyrwyr a’r aelodau o staff sydd wedi cyfrannu’n garedig tuag at y 100,000 o roddion gwaed sydd eu hangen yng Nghymru bob blwyddyn. Maen nhw wedi dangos ymrwymiad gwych, ac ysbryd cymunedol campus.

“Mae’n hanfodol i ni drosglwyddo i’s genhedlaeth iau pa mor bwysig yw rhoi gwaed. Drwy gael cefnogaeth ysgolion yng Nghymru, gallwn ni annog mwy o fyfyrwyr i geisio rhoi gwaed fel rhan o’u diwrnod ysgol. Gobeithio y bydd gweithredoedd y disgyblion yma yn annog mwy o bobl sy’n byw yng Nghymru i ystyried rhoi gwaed yn y dyfodol.

“Defnyddir y gwaed nid yn unig ar gyfer damweiniau ac argyfyngau, ond hefyd ar gyfer cleifion canser a lewcemia sydd angen trallwysiadau rheolaidd. Rhaid i ni felly gynnal cyflenwad cyson i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad.

“Os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen, dyma amser gwych i roi cynnig arni.”

I ddechrau ar eich taith i achub bywydau, ewch i wbs.wales/schools neu ffoniwch 0800 252 266.