Capten Wrecsam AFC yn rhoi gwaed i achub bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae capten a rhoddwr gwaed Wrecsam AFC, Shaun Pearson, yn annog cefnogwyr y clwb a thrigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed.

Ar ôl rhannu neges gydag aelod arall o’r tîm, Paul Rutherford yn annog pobl i roi gwaed yn ystod y cyfyngiadau symud, cofrestrodd Pearson i roi gwaed yn Neuadd y Plwyf yn Chirk.

Roedd y neges fideo a gafodd ei recordio gan Pearson a Rutherford yn awgrymu y dylai cefnogwyr y clwb o Ogledd Cymru ddefnyddio’r amser hwn heb bêl-droed i gefnogi cleifion mewn angen a’r GIG drwy roi gwaed drwy Wasanaeth Gwaed Cymru.

Ymunodd mwy na 60 o roddwyr eraill yn y sesiwn, a oedd wedi dod i roi gwaed a allai achub neu wella hyd at dri bywyd.

Er gwaethaf y pandemig, mae angen rhoddion gwaed ar ysbytai ar draws Cymru o hyd i drin cleifion sydd ag amrywiaeth o gyflyrau, gan gynnwys mamau a babanod yn ystod genedigaeth; cleifion canser sy’n cael cemotherapi fel rhan o’u triniaeth; a chleifion mewn sefyllfaoedd brys.

Captain Shaun Pearson giving blood at the Parish Hall in Chirk

 

Meddai Dean Keates, rheolwr Wrecsam AFC:

“Diolch i bawb a lwyddodd i gyfrannu yn y sesiynau yn ddiweddar. Buaswn yn annog yr holl gefnogwyr i weld os ydyn nhw’n gallu cefnogi’r apêl hwn hefyd.

“Mae’n ffordd wych arall o gyfrannu a helpu’r rheiny sy’n mynd uwchlaw a thu hwnt i’n helpu ni drwy sicrhau bod gennym lefelau digonol o stociau gwaed.

“Ein tro ni ydy cefnogi’r GIG.

“Mae angen eich rhoddion bob dydd i achub a gwella bywydau.”

Diolch i gefnogaeth gan roddwyr newydd a phresennol, mae lefelau stociau gwaed yng Nghymru mewn sefyllfa iach ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae rhoddwyr yn cael eu hannog i fynychu eu sesiwn rhoi gwaed lleol i sicrhau bod digon o stociau yn parhau i fod ar gael i fodloni gofynion ysbytai.

Mae mesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith yn ystod y pandemig ym mhob sesiwn rhoi gwaed, er mwyn gwneud y profiad mor ddiogel â phosibl i roddwyr. Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

  • gofyn cwestiynau ychwanegol ynghylch covid-19 i’r holl roddwyr a staff pan fyddant yn cyrraedd;
  • cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol drwy gydol y broses rhoi gwaed, yn ogystal â lleihau nifer y rhoddwyr mewn sesiwn ar unrhyw un adeg; a
  • darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) i staff.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Rydym bob amser wedi cael cefnogaeth wych gan Wrecsam AFC a’u cefnogwyr, ac rydym yn falch iawn o ychwanegu Dean, Shaun a Paul at ein rhestr o gefnogwyr.

“Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol, felly os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen ac nad ydych chi’n hunanynysu ar hyn o bryd, yn unol ag arweiniad diweddaraf y Llywodraeth ar covid-19, ystyriwch gofrestru i roi gwaed.”

“Os ydych chi’n byw yn Wrecsam, mae gennym sesiynau lle gall pobl roi gwaed o hyd yn Wrecsam, Chirk, Saltney, Bwcle a Mancot.

Os ydych chi rhwng 17 a 65 oed, gallwch ddod o hyd, a chofrestru ar gyfer eich sesiwn rhoi gwaed gyntaf, drwy fynd i yma.