Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Mae ein strategaeth Ymchwil a Datblygu newydd wedi ei hadeiladu ar ein dymuniad i weithio mewn partneriaeth ag ymchwilwyr a chyflawni’r ansawdd, y canlyniad a’r cyrhaeddiad gorau.

 

Yn 2016, ymgynghorom â’n cydweithwyr a’n rhanddeiliaid ynghylch beth ddylai uchelgeisiau ymchwil Gwasanaeth Gwaed Cymru fod. Eu hymateb oedd y dylai ymchwil o ansawdd uchel a gwaith datblygu fod yn rhan o weithgarwch dydd i ddydd Gwasanaeth Gwaed Cymru.
Rydym yn cydnabod bod ein gwasanaeth yn cefnogi sectorau eang o ofal iechyd. Mae ein themâu ymchwil, sef Trawsblannu, Gofal Rhoddwyr ac Iechyd y Cyhoedd, Cynnyrch a Therapïau yn adlewyrchu’r sbectrwm hwn o ofal. Mae ein strategaeth ymchwil a datblygu yn nodi sut y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn helpu i hyrwyddo gofal i roddwyr a chleifion trallwyso a thrawsblannu.
Mae ein strategaeth yn disgrifio’r gefnogaeth rydym yn ei rhoi ar waith yn y gwasanaeth i oresgyn y rhwystrau i wneud gwaith Y a D. Rydym yn manylu sut y byddwn yn datblygu ein galluoedd a’n capasiti, a sut y byddwn yn ateb yr heriau o ran darparu meddyginiaethau atgynhyrchiol a phersonol. Prif ran y strategaeth yw ein dymuniad i gydweithio.
Os yw hyn yn lleol neu’n rhyngwladol, dim ots – bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn bartner ymchwil ar draws y byd.

Adroddiad Chwarterol – Ymchwil, Datblygu ac Arloesi


Mae ein hadroddiad chwarterol ar Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yn rhoi cipolwg ar ein prosiectau presennol, ac yn cynnwys rhywfaint o straeon newyddion da, diweddariadau ar brosiectau, a chyhoeddiadau staff.

Yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru, rydym eisiau sicrhau bod rhoddwyr wrth wraidd popeth a wnawn bob amser. Rhan o’r addewid hwn yw bod yn agored ac yn dryloyw am y gwaith a wnawn, er budd rhoddwyr a’r cleifion maen nhw’n eu helpu.

Rydym wedi penderfynu cyhoeddi fersiwn o’n hadroddiad chwarterol ar Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I) sydd wedi’i addasu’n arbennig ar gyfer y rhoddwyr, y cleifion a’r cyhoedd, fel y gallant weld y gweithgareddau ymchwil a datblygu maen nhw’n eu cefnogi drwy roi’r rhodd o  waed, bôn-gelloedd ac organau.

 

Mae ein hadroddiad chwarterol yn cynnwys darnau amlwg ar ein gwaith yn ystod y tri mis diwethaf, yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein portffolio gwaith, ac yn tynnu sylw at unrhyw gynadleddau neu gyhoeddiadau cyfnodolion mae ein staff wedi’u cynhyrchu.

 

Manylion cyswllt


Ffôn: 01443 622119
E-Bost: wbs.research@wales.nhs.uk

 

Lawrlwythwch ein Strategaeth Ymchwil a Datblygu, a’n Hadroddiadau Chwarterol