Ymchwil a Datblygu

Mae ein strategaeth Ymchwil a Datblygu newydd wedi ei hadeiladu ar ein dymuniad i weithio mewn partneriaeth ag ymchwilwyr a chyflawni’r ansawdd, y canlyniad a’r cyrhaeddiad gorau.

Yn 2016, ymgynghorom â’n cydweithwyr a’n rhanddeiliaid ynghylch beth ddylai uchelgeisiau ymchwil Gwasanaeth Gwaed Cymru fod. Eu hymateb oedd y dylai ymchwil o ansawdd uchel a gwaith datblygu fod yn rhan o weithgarwch dydd i ddydd Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Rydym yn cydnabod bod ein gwasanaeth yn cefnogi sectorau eang o ofal iechyd. Mae ein themâu ymchwil, sef Trawsblannu, Gofal Rhoddwyr ac Iechyd y Cyhoedd, Cynnyrch a Therapïau yn adlewyrchu’r sbectrwm hwn o ofal. Mae ein strategaeth ymchwil a datblygu yn nodi sut y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn helpu i hyrwyddo gofal i roddwyr a chleifion trallwyso a thrawsblannu.

Mae ein strategaeth yn disgrifio’r gefnogaeth rydym yn ei rhoi ar waith yn y gwasanaeth i oresgyn y rhwystrau i wneud gwaith Y a D. Rydym yn manylu sut y byddwn yn datblygu ein galluoedd a’n capasiti, a sut y byddwn yn ateb yr heriau o ran darparu meddyginiaethau atgynhyrchiol a phersonol. Prif ran y strategaeth yw ein dymuniad i gydweithio.

Os yw hyn yn lleol neu’n rhyngwladol, dim ots – bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn bartner ymchwil ar draws y byd.

Manylion cyswllt


Ffôn: 01443 622119
E-Bost: wbs.research@wales.nhs.ukLawrlwythwch ein Strategaeth Ymchwil a Datblygu


Cymraeg (PDF)

Saesneg (PDF)