Dydd Iau, 14 Mehefin yw Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth rhyngwladol i ddiolch i roddwyr gwaed gwirfoddol am eu rhoddion gwaed sy’n achub bywydau. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth hefyd, o’r angen am roddion gwaed rheolaidd i sicrhau ansawdd a diogelwch ac argaeledd gwaed a chynhyrchion gwaed i gleifion mewn angen. Mae … Continue reading Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Gaerdydd yn canmol rhoddwyr gwaed ar draws Cymru am helpu cleifion mewn angen fel eu hun, yn dilyn Diwrnod Canser y Byd ar Ddydd Llun, 28 Mai 2018. Mae Tony Davies, 80, o Bentref Llaneirwg yn derbyn trallwysiadau gwaed yn rheolaidd yn Ysbyty Athrofaol Cymru ar gyfer lewcemia, un o’r mathau mwyaf … Continue reading Claf canser y gwaed yn dweud diolch i roddwyr ar ran Cleifion ar draws Cymru ar Ddiwrnod Canser Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog pobl ifanc 17 oed a hŷn i ddechrau rhoi gwaed drwy ddarganfod eu teip gwaed yn Eisteddfod yr Urdd, sydd yn rhedeg o ddydd Llun 28 Mai tan ddydd Gwener, 1 Mehefin 2018. Mae’r ymgyrch genedlaethol o’r enw ‘Beth yw fy Nheip?, yn cynnwys proses syml, sy’n defnyddio tipyn … Continue reading Ymwelwyr i Eisteddfod yr Urdd yn cael eu hannog i ddechrau ar eu taith i achub bywydau drwy ddarganfod eu teip gwaed

Darllen Rhagor...

Bydd gan roddwyr ar draws Cymru fwy o reolaeth dros eu hapwyntiadau rhoi gwaed o hyn ymlaen, gan fod Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cyflwyno cyfres o welliannau i’w system bwcio apwyntiadau ar-lein heddiw. Ymhlith y gwelliannau, bydd rhoddwyr sy’n trefnu apwyntiad ar-lein yn awr: • Yn cael dewis derbyn negeseuon atgoffa am apwyntiadau drwy e-bost, … Continue reading Gwelliannau ar-lein yn gwella’r gwasanaeth apwyntiadau i ddefnyddwyr y wefan

Darllen Rhagor...

Mae dwy ysgol uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu canmol gan Wasanaeth Gwaed Cymru ar ôl i fwy na 100 o fyfyrwyr gymryd yr amser i roi gwaed y tymor hwn. Ysgolion uwchradd Porthcawl a Bryntirion yw dim ond dwy o dair ysgol uwchradd o bob cwr o Gymru sydd wedi … Continue reading Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dysgu gwers sy’n achub bywydau

Darllen Rhagor...

Dathlwyd cyflawniad pedwar o roddwyr oedd wedi cyrraedd carreg filltir yr wythnos hon am eu hymrwymiad i Wasanaeth Gwaed Cymru, gyda dau westai yn cyrraedd eu 100fed rhodd, oedd yn garreg filltir iddynt ar ôl rhoi gwaed am ddegawdau. Mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Ngwesty St. Brides yn Saundersfoot, dathlodd rhoddwyr gwaed lleol eu … Continue reading Pobl leol yn dathly rhoddion carreg filltir drwy roi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru

Darllen Rhagor...

Mae £7.3M o gyllid wedi cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth y DU i gonsortiwm iechyd a ffurfiwyd yn ddiweddar, dan arweiniad Gwasanaeth Gwaed Cymru (ar ran GIG Cymru) a National Institute for Health Research Birmingham Biomedical Research Centre, i sicrhau bod mwy o gleifion yn elwa o genhedlaeth newydd o therapïau arloesol.  Bydd £1.5M yn … Continue reading Dyfarnu gwerth miliynau o gyllid yn arwain at gyflwyno therapïau meddygol datblygedig i Gymru

Darllen Rhagor...

Cyn y dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ar y 1af o Fawrth i anrhydeddu Nawddsant Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi rhoi canllaw at ei gilydd ar roi gwaed yn defnyddio ei hoff ddyfyniadau Cymraeg, gyda rhywfaint o help gan ddilynwyr ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. “Where you to”? Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi bod yn wasanaeth … Continue reading Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda rhai o’i hoff ddyfyniadau Cymraeg

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn hapus dros ben ynghylch y ffaith eu bod nhw wedi ychwanegu cyfrifon Facebook ac Instagram iaith Gymraeg i’w cymuned cyfryngau cymdeithasol, sy’n ffynnu. Bydd y cyfrifon newydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r cyfrif Twitter iaith Gymraeg (@rhowchwaedgymru).  Nawr, mae hyn yn golygu bod gan y gwasanaeth Cymru gyfan bresenoldeb … Continue reading Cyfrifon Facebook ac Instagram newydd yn ehangu presenoldeb iaith Gymraeg y Gwasanaeth ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cymeradwyo myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Stanwell am eu hymdrechion rhagorol tuag at roi gwaed, ar ôl i fwy na 60 o fyfyrwyr dorchi eu llewys i roi gwaed ar ddiwedd y llynedd. “Rydym yn falch dros ben o’n myfyrwyr, a sut maen nhw wedi helpu pobl mewn angen ar … Continue reading Disgyblion chweched dosbarth Ysgol Stanwell yn arwain y ffordd mewn ysgolion yn rhoi gwaed yng Nghymru.

Darllen Rhagor...

Achub bywydau – ai dyna fydd eich adduned Blwyddyn Newydd chi? Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gofyn i bobl yng Nghymru wneud adduned am oes, drwy addo rhoi gwaed yn 2018. Y llynedd, adduned Blwyddyn Newydd Kath Francis o Abertawe oedd rhoi gwaed, a hynny wedi i’w chwaer iau, Sophie, orfod cael gwaed ar frys, … Continue reading Gwnewch adduned am oes

Darllen Rhagor...

Mae gan Janet dros 28 mlynedd o brofiad ym maes trallwyso gwaed, gan gynnwys 14 mlynedd yn gweithio fel Haematolegydd ymgynghorol yng Ngwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Bydd Janet yn cymryd drosodd rôl Dr Stephen Field, sydd wedi ymuno â Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Iwerddon. Yn ddiweddar, mae Janet wedi cadeirio canllawiau Cymdeithas Haematoleg Prydain ar gyfer … Continue reading Mae’n bleser gan Wasanaeth Gwaed Cymru gyhoeddi fod Dr Janet Birchall wedi cael ei phenodi fel Cyfarwyddwr Meddygol newydd y gwasanaeth.

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn lansio profion gwaed arloesol yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf, fel rhan o’i ymgyrch newydd o’r enw ‘Beth Yw Fy Nheip.’ Bydd y profion, a fydd yn cael eu rhedeg yn y sioe rhwng 24 – 27 Gorffennaf, yn gallu darganfod teipiau gwaed cyfranogwyr bron yn syth. Mae’r broses … Continue reading Ymwelwyr i’r Sioe Frenhinol fydd y cyntaf i gael gwybod am yr ymgyrch ‘Beth Yw Fy Nheip?’

Darllen Rhagor...