Rhoi Gwaed

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn trefnu’r broses o gasglu, profi, prosesu a dosbarthu gwaed. Rydym yn dibynnu’n llwyr ar roddwyr gwirfoddol i gynnal cyflenwadau ar gyfer ysbytai yng Nghymru.

Mae angen i ni gasglu dros 350 o roddion gwaed bob diwrnod, ac mae’r galw wedi cynyddu’n raddol dros y 10 mlynedd diwethaf wrth i dechnegau meddygol ddod yn fwyfwy soffistigedig.

Gall unrhyw un rhwng 17 a 66 oed, sy’n pwyso dros 7 stôn 12 pwys (50kg), sy’n iach ac nad yw wedi’i eithrio am resymau meddygol penodol, wirfoddoli i roi gwaed.

Os ydych yn ferch rhwng 17 a 19 oed sy’n rhoi gwaed, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.  Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Pam rydym yn casglu rhoddion gwaed?

Drwy gydol hanes meddygol, profwyd bod gwaed a’i sgil-gynhyrchion yn allweddol i achub bywydau. Nid yw’r rhan fwyaf o roddwyr yn sylweddoli sut y defnyddir eu rhoddion.  Nid ar gyfer llawdriniaethau brys neu ar gyfer pobl sydd wedi bod mewn damweiniau y mae’r gwaed a gesglir gennym yn cael ei ddefnyddio. Mae yna gynifer o gleifion na allent fyw heb drallwysiadau gwaed, megis unrhyw un sy’n cael trawsblaniad aren, afu/iau neu organ; cleifion â lewcemia a chanser; cleifion sy’n cael llawdriniaeth ar y galon, ac ni all llawer o fabanod sy’n cael eu geni’n gynnar fyw heb drallwysiadau gwaed.

Pam y dylech ddod yn rhoddwr?

Heddiw, mae angen i ni gyflenwi 350 o roddion bob dydd i ysbytai yng Nghymru.  Gall rhodd unigol gael ei thorri’n gydrannau gwahanol, fel bod modd ei defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Mae’r holl gydrannau hyn yn para am gyfnodau gwahanol

Platennau/Celloedd Gwyn – 7 diwrnod

Celloedd Coch – 35 diwrnod

Gellir rhewi plasma 3 hyd at ddwy flynedd.

Pa mor aml alla i roi gwaed?

Mae’n rhaid i roddwyr gwrywaidd aros am o leiaf 12 wythnos lawn rhwng rhoi gwaed, a gallant roi gwaed hyd at bedair gwaith mewn blwyddyn galendr.

Mae’n rhaid i roddwyr benywaidd aros am o leiaf 16 wythnos lawn rhwng rhoi gwaed, a gallant roi gwaed hyd at deirgwaith mewn blwyddyn galendr.

Allwn ni ddim cyflenwi gwaed i’n hysbytai yng Nghymru hebddoch chi!