Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru (GGC) yn cwmpasu Cymru gyfan. Rydym yn casglu rhoddion gwaed gan y cyhoedd, a hynny am ddim ac o’u gwirfodd.

Mae’r rhoddion hyn yn cael eu prosesu a’u profi cyn cael eu dosbarthu i ysbytai i gynorthwyo yn y gwaith o ofalu am gleifion. Rydym hefyd yn storio cynhyrchion gwaed (o’r GIG neu o ffynonellau masnachol) i’w prynu gan yr ysbytai sy’n gwsmeriaid i ni.

Rydym yn darparu gwasanaeth sgrinio cyn geni i nifer o ysbytai, ac yn cynnig gwasanaethau cyfeirio labordai i’r holl ysbytai sy’n gwsmeriaid i ni i gynorthwyo i ymchwilio i broblemau serolegol cymhleth.

Mae Labordy Trawsblannu ac Imiwnogenetig Cymru o fewn GGC, yn cynnig cymorth uniongyrchol i ddarparwyr Gwasanaethau Trawsblannu Arennol a Bôn-gelloedd lleol. Mae hefyd yn cynnal Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sef panel cenedlaethol o roddwyr bôn- gelloedd gwaed posibl, nad ydynt yn perthyn.

Darperir cymorth Ymgynghorydd Meddygol i Bwyllgorau Trallwyso Gwaed Ysbytai, sy’n cynnwys cymorth i fodloni amcanion WHC(2002)137 – Trallwyso Gwaed Gwell. Darperir cyngor clinigol i’r ysbytai sy’n gwsmeriaid yn ôl y galw.

Rydym yn cyfrannu at gynnal safonau ansawdd o fewn y gymuned trallwyso a thrawsblaniadau, drwy gynnal cynllun asesu ansawdd allanol NEQAS ar gyfer Histogydnawsedd ac Imiwnogenetig y Deyrnas Unedig, a Chynllun Asesiad Hyfedredd Serolegol Cymru (WASPS).

Mae GGC yn un o isadrannau Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Cefnogir Cyfarwyddwr Isadrannol Gwasanaeth Gwaed Cymru gan Uwch Dîm Rheoli. Mae Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn cytuno ar amcanion strategol, ac yn monitro perfformiad gweithredol ac ariannol y Gwasanaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn goruchwylio gweithgareddau Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Rydym yn ymrwymedig i gynnal y safonau uchaf o ran ansawdd ac effeithiolrwydd. Mae gennym achrediad CPA (Achrediad Patholeg Glinigol), ac rydym yn Fuddsoddwr mewn Pobl.

Awdurdodir a thrwyddedir GGC gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MRHA) sy’n archwilio’r sefydliad ar gyfnodau penodol.