Y gofrestr rhoddwyr mêr esgyrn

Panel o roddwyr gwaed sydd wedi gwirfoddoli i ddod yn rhoddwyr mêr esgyrn neu roddwyr bôn-gelloedd gwaed perifferol yw Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru (WBMDR).

Cynhelir chwiliad o’r panel bob dydd i geisio dod o hyd i roddwyr â theipfeinwe sy’n cydweddu’n agos â chleifion y mae angen trawsblaniad mêr esgyrn neu fôn-gelloedd gwaed perifferol arnynt i achub eu bywyd.

Po fwyaf yw maint y panel, mwyaf oll yw’r tebygolrwydd o ddod o hyd i roddwr sy’n cydweddu’n agos â chlaf. Mae’r tebygolrwydd o allu cydweddu gwirfoddolwr â chlaf yn amrywio’n fawr. Bydd rhai gwirfoddolwyr ar y gofrestr yn cydweddu â chlaf ar ôl cyfnod byr, a bydd rhai eraill byth yn cael eu galw.

Sut y gallaf ymuno?

Mae ymuno â’r panel yn syml. Gallwch ymuno â phanel Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru pan rydych yn 17 oed, a tan eich pen-blwydd yn 31 oed.

Gallwch ymuno â’r gofrestr mewn dwy ffordd:

 

Drwy ofyn am becyn swab

Drwy ddarparu samplau mewn apwyntiad rhoi gwaed

 

Cliciwch ar y ddolen i ofyn am becyn swab: byddwch yn gorfod llenwi holiadur sgrinio byr i asesu eich addasrwydd, a rhoi rhywfaint o fanylion amdanoch chi eich hun i dîm Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru.

Bydd y swabiau’n cael eu cymryd o’r tu mewn i’ch boch, a bydd cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio a dychwelyd eich pecyn swab yn cael eu cynnwys yn y pecyn, neu i’w gweld yma. Bydd y poer sydd yn cael ei gasglu yn y swabiau yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod eich ‘math o feinwe’.

Fel arall, os ydych chi’n rhoddwr gwaed rhwng 17 a 31 oed, gallwch ddangos eich diddordeb drwy gofrestru ar-lein, a byddwn yn gofyn i chi roi eich sampl gwaed y tro nesaf y byddwch yn rhoi gwaed.

Os yw’n well gennych, gallwch roi gwybod i’r tîm sy’n gofalu amdanoch eich bod chi eisiau ymuno â phanel Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru y tro nesaf y byddwch yn mynd i sesiwn rhoi gwaed.

Byddwn yn cymryd sampl gwaed bach gennych, a bydd y sampl hwn yn caniatáu i Gofrestr Rhoddwyr Mer Esgyrn Cymru ddarganfod eich ‘math o feinwe’.

Beth fydd yn digwydd os ydw i’n ddarpar rhoddwr sy’n cydweddu â chlaf?

Os ydych yn ddarpar rhoddwr sy’n cydweddu â chlaf, gofynnir i chi roi sampl o waed unwaith eto. Mae angen y sampl hwn i bennu i ba raddau yn union rydych yn cydweddu â’r claf.

Os byddwch yn cydweddu’n agos iawn â’r claf, gofynnir i chi a ydych am roi Mêr Esgyrn neu Fôn-gelloedd Gwaed Perifferol.

Cewch wybodaeth fanwl am y gwahanol driniaethau gan nyrs arbenigol o Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Gallwch dynnu nôl unrhyw bryd hyd nes bydd y claf yn dechrau ei driniaeth cyn y trawsblaniad.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os byddwch am drafod unrhyw agwedd ar roi mêr esgyrn/bôn-gelloedd, holwch yn eich sesiwn rhoi gwaed, neu cysylltwch â Chofrestr Rhoi Mêr Esgyrn Cymru ar y rhif RHADFFÔN 0800 37 15 02.

I gael gafael ar daflenni gwybodaeth ar gyfer rhoddwyr sydd wedi’u dewis i gael profion cadarnhau i roi mêr esgyrn, cliciwch yma.