Y gofrestr rhoddwyr mêr esgyrn

Panel o roddwyr gwaed sydd wedi gwirfoddoli i ddod yn rhoddwyr mêr esgyrn neu roddwyr bôn-gelloedd gwaed perifferol yw Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru (WBMDR).

Cynhelir chwiliad o’r panel bob dydd i geisio dod o hyd i roddwyr â theipfeinwe sy’n cydweddu’n agos â chleifion y mae angen trawsblaniad mêr esgyrn neu fôn-gelloedd gwaed perifferol arnynt i achub eu bywyd.

Po fwyaf yw maint y panel, mwyaf oll yw’r tebygolrwydd o ddod o hyd i roddwr sy’n cydweddu’n agos â chlaf. Mae’r tebygolrwydd o allu cydweddu gwirfoddolwr â chlaf yn amrywio’n fawr. Bydd rhai gwirfoddolwyr ar y gofrestr yn cydweddu â chlaf ar ôl cyfnod byr, a bydd rhai eraill byth yn cael eu galw.

Sut y gallaf ymuno?

Mae’n hawdd – gallwch ymuno â phanel Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru os ydych rhwng 17 a 31 oed; rhaid eich bod yn rhoddwr gwaed. Byddwn yn cymryd sampl o waed gennych y tro nesaf y byddwch yn rhoi gwaed; bydd y sampl hwn yn galluogi WBMDR i nodi eich “teipfeinwe”.

Gallwch ymuno heddiw drwy gofrestru ar-lein, a byddwn yn gofyn i chi roi sampl o’ch gwaed y tro nesaf y byddwch yn rhoi gwaed. Fel arall, gadewch i ni wybod eich bod chi eisiau ymuno â phanel Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru y tro nesaf yr ewch i sesiwn rhoi gwaed.

Beth fydd yn digwydd os ydw i’n ddarpar rhoddwr sy’n cydweddu â chlaf?

Os ydych yn ddarpar rhoddwr sy’n cydweddu â chlaf, gofynnir i chi roi sampl o waed unwaith eto. Mae angen y sampl hwn i bennu i ba raddau yn union rydych yn cydweddu â’r claf.

Os byddwch yn cydweddu’n agos iawn â’r claf, gofynnir i chi a ydych am roi Mêr Esgyrn neu Fôn-gelloedd Gwaed Perifferol.

Cewch wybodaeth fanwl am y gwahanol driniaethau gan nyrs arbenigol o Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Gallwch dynnu nôl unrhyw bryd hyd nes bydd y claf yn dechrau ei driniaeth cyn y trawsblaniad.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os byddwch am drafod unrhyw agwedd ar roi mêr esgyrn/bôn-gelloedd, holwch yn eich sesiwn rhoi gwaed, neu cysylltwch â Chofrestr Rhoi Mêr Esgyrn Cymru ar y rhif RHADFFÔN 0800 37 15 02.

I gael gafael ar daflenni gwybodaeth ar gyfer rhoddwyr sydd wedi’u dewis i gael profion cadarnhau i roi mêr esgyrn, cliciwch yma.